Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English

Charakteristika oboru

Teoretická fyzika je odvětvím fyziky, které využívá matematické modely a abstrakce k vysvětlení a předvídání těch nejsložitějších přírodních jevů (od kvantových jevů, až po jevy spojené s černými děrami). Výsledky a teorie pocházející z vědeckých prací teoretických fyziků jsou aplikovány ve většině fyzikálních odvětvích - od astrofyziky a kosmologie, přes atomovou fyziku, až po fyziku kondenzovaných látek. Není divu, že právě s teoretickou fyzikou jsou spojena jména jako Albert Einstein, James Clerk Maxwell, Erwin Schrödinger nebo Stephen Hawking.


Bakalářské studium

Teoretickou fyziku nelze samostatně studovat již v bakalářském studiu, ale až později, během magisterského studia. Teoretická fyzika patří totiž k těm nejpozoruhodnějším oborům fyziky, ale zároveň se jedná o velmi náročný obor, pro který jsou precizní základy obecné fyziky a vynikající matematické dovednosti nutností a podmínkou k jeho absolvování. Proto studentům doporučujeme přihlásit se nejprve na bakalářský studijní obor Fyzika, který poskytuje výše zmíněný základ, a teprve poté pokračovat v magisterském studiu teoretické fyziky.


Magisterské studium

Cílem navazujícího magisterského studia směru Teoretická fyzika je prohloubit fyzikální vzdělání nejnadanějších absolventů bakalářského programu Fyzika a rozšířit je právě o schopnost tvůrčího použití pokročilých metod matematiky a matematické fyziky. Absolvent směru Teoretická fyzika získá solidní základ v kvantové mechanice, kvantové optice, optice nabitých částic, moderní strunové teorii a kvantové teorii gravitace, na kterých může úspěšně stavět ve své diplomové práci. Vědečtí pracovníci oddělení Teoretické fyziky nabízejí širokou škálu témat, kterým se lze během magisterského studia věnovat (navštivte sekci O nás). Po dokončení magisterského studia jsou absolventi výborně připraveni pro vědeckou práci nejen u nás, ale také v zahraničí.


Doktorské studium

Doktorské studium je určeno absolventům odborného i učitelského magisterského studia fyziky a astrofyziky matematicko-fyzikálních, přírodovědeckých a pedagogických fakult univerzit. Studium se soustřeďuje na několik nosných témat v oblasti teoretické fyziky: supersymetrie a její důsledky na teorii strun nebo supergravitaci, strunová teorie pole, Berkovičova teorie superstrun, Hořava-Lifshitzova gravitace, "massive gravity" teorie, smyčková kvantová gravitace, kvantová teorie pole, topologická teorie pole, nízkoenergetické elektronové difrakce, optické vlastnosti pevných látek, modulační spektroskopie, optika neviditelných plášťů nebo mnohamódová optická vlákna.

Absolvent studia má hluboké znalosti teoretické fyziky, které mu umožňují samostatně a tvůrčím způsobem přistupovat k řešení obtížných problémů z oblasti teoretické fyziky, od jejich formulace a řešení s použitím přiměřeného matematického aparátu k interpretačním závěrům a jejich prezentaci před vědeckou komunitou.